Kanal Sirota

AKTUELNO

REVITALIZACIJA PODRUČJA "KENĐIJA – KARAPANDŽA"

U CILJU OBEZBEĐENJA DVONAMENSKE FUNKCIJE

U okviru Programa sanacije (revitalizacije) dvonamenske kanalske mreže – navodnjavanje – početkom 2012. godine izrađen je Projekat pojačanog redovnog održavanja sistema za odvodnjavanje "Kenđija Karapandža" u cilju obezbeđenja dvonamenske funkcije - NAVODNJAVANJA, odnosno omogućavanja navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta koje se nalaze na teritoriji sistema. Na osnovu Projekta u drugoj polovini 2012. izvedeni su radovi, kojima se obezbedila mogućnost navodnjavanja na procenjenoj površini od oko 730ha poljoprivrednih površina na teritoriji područja Kenđije.

OPIS PODRUČJA

Sistem za odvodnjavanje "Kenđija Karapandža" nalazi se na krajnjoj severozapadnoj teritoriji Zapadno-bačkog okruga, Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije. Fizičke i administrativne granice sistema su državna granica sa Republikom Mađarskom na severu, kanal Baja - Bezdan (Bajski kanal) na istoku, državni put I reda M17/1 Bezdan - Bezdan Dunav na jugu i nasip I odbrambene linije, to jest reka Dunav na zapadu.
Sistem za odvodnjavanje zauzima 2.351 hektara uglavnom poljoprivrednog i zemljišta pokrivenog šumom, od čega 1.621 hektara zauzima podsliv "Karapandža", a 730 hektara podsliv "Kenđija".

KONCEPCIJA UREĐENJA PODRUČJA

Na vodozahvatnoj građevini prečnika cevi 1000 mm, koja je izgrađena na uzvodnom kraju kanala "Sirota" km 7+750, tj. na spoju sa Bajskim kanalom (Km 6+400), upuštaće se voda u kanal Sirota do željenog vodostaja, a koji će se regulisati na samom upusnom objektu i/ili na prelivnoj ustavi na spoju kanala "Lašu fok" i meliorativnog kanala broj 8, sistem za odvodnjavanje "Kenđija – Karapandža". Naime, moguće je navodnjavanje područja Kenđije i Karapandže ili samo Karapandže zatvaranjem ustave na kanalu 8.

Sem hidrotehničkog uređenja šumskog i barskog područja prostora Karapandža (preko kanala Sirota i Lašu fok), izvođenjem radova predviđenih ovim projektom omogućilo bi se i korišćenje upuštene vode za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina koje se nalaze na području Kenđije.

Kanal Sirota
Iskop profilnom korpom

IZVEDENI RADOVI

Radovi na pojačanom redovnom održavanju dela sistema za odvodnjavanje "Kenđija Karapandža" u cilju obezbeđenja dvonamenske funkcije to jest u svrhu navodnjavanja, su:

Na kanalu "Sirota":

- radovi na košenju - tarupiranju biljne vegetacije na kanalu,
- radovi na uklanjanju drvne mase koja ometa planirane zemljane radove,
- zemljani radovi na formiranju obodnih nasipa na deonicama niskog terena kanala,
- zemljani radovi na izmuljenju kanala i razastiranju materijala iz iskopa,
- radovi na izgradnji vodozahvata na uzvodnom kraju kanala "Sirota" km 7+750, tj. na spoju sa Bajskim kanalom, stacionaža kanala Km 6+400,
- radovi na izgradnji propusta na Km 7+287; gradi se novi, umesto neprikladnog, trenutno postojećeg,
- izgradnja glave - vođice na propustu na poprečnom kanalu starog ribnjaka koji se uliva u kanal Sirota Km 5+550.

- radovi na izgradnji propusta sa tablastim zatvaračem na kanalu 8, Km 0+715;

Vodozahvatna građevina na kanalu Sirota

 
Pripremni radovi na Izlivnom kanalu Keverča
RADOVI NA UGROŽENOM DELU PODRUČJA VDP "ZAPADNA BAČKA"

U okviru Programa radova na ugroženom delu područja VDP "Zapadna Bačka" definisani su potrebni radovi na sistemima za odvodnjavanje na kojima su tokom odbrane od poplava od unutrašnjih voda tokom 2010. godine beleženi najizraženiji problemi, a koji do sad nisu rešeni u okviru drugih programa. U ovom smislu trenutno najbitniji zemljani radovi na sistemima za odvodnjavanje "Srpski Miletić" i "Stapar" i sanacija izlivnog kanala crpne stanice "Keverča 9-1a", se izvode na terenu na osnovu prethodno izrađenog Elaborata.

Na gore navedenim sistemima, prilikom sprovođenja redovne i vanredne odbrane od poplava od unutrašnjih voda tokom perioda juni - juli mesec 2010. godine su se i pored uspešno sprovedene odbrane od poplava javljali problemi u funkcionisanju sistema.

Sistem za odvodnjavanje "Srpski Miletić"

U okviru Programa predviđeno je izmuljenje kanala broj 53 sistema za odvodnjavanje "Srpski Miletić" od stacionaže km 0+000 do km 7+370.
Na deonici čije je izmuljenje predviđeno u poslednjih nekoliko godina beleže se problemi sa viškovima voda, posebno na uzvodnom delu kanala (od Km 4+000 do 7+370) gde su parcele relativno male površine u privatnom vlasništvu individualnih proizvođača, a koji su se obratili JVP "Vode Vojvodine" sa zahtevom za izvođenje ovih radova.

Sistem za odvodnjavanje "Stapar"

U okviru Programa započeti su radovi na izmuljenju kanala 271, 268, 269, 266, 266-1-1, 261 i 252 sistema za odvodnjavanje "Stapar".
Tokom odbrane od poplavnih unutrašnjih voda 2010. na kanalskoj mreži je intervenisano tačkasto, na najugroženijim lokalitetima.

Sistem za odvodnjavanje "Keverča"

Usled izrazito nepovoljnog položaja na kome se crpne stanice 9-1a "Keverča" nalazi, odnosno usled izraženog erodivnog dejstva vode Dunava na predmetnoj levoj obali (stacionaža Dunava rkm 1374,50), vremenom je došlo do skraćenja izlivnog kanala i sniženja kota terena koji se nalazi uz rečni tok. U nekoliko navrata je vršena sanacija ovog lokaliteta nasipanjem lomljenog kamena, a poslednja sanacija izlivnog kanala je izvršena 1998. godine.

Radove na sanaciji izlivnog kanala crpne stanice 9-1a "Keverča" je moguće izvršiti kada to hidrološki uslovi dozvoljavaju, odnosno u periodu niskog vodostaja Dunava i kada ne radi crpna stanica "9-1a Keverča". Ta dva faktora su se pogodila upravo ovog leta i jeseni.

Sanacioni radovi su podeljeni u tri dela:

- Radovi na sanaciji deonice kanala na kojoj su kosine obložene lomljenim kamenom, od izlivne glave crpne stanice do obloge kosina od betonskih ploča, u dužini od 23.0m;
- Radovi na sanaciji deonice na kojoj su kosine obložene betonskim pločama, od stacionaže kanala 23.0m do stacionaže 47.0m , u dužini od 24.0m;
- Radovi na sanaciji deonice kanala od zida od talpi prema Dunavu, u dužini od 13.0m, odnosno od km 0+47 do km 0+60.

Početak radova na sanaciji izlivnog kanala

Sanacija izlivnog kanala crpne stanice Keverča