Franjina skela

EKOLOŠKI PROJEKTI

REVITALIZACIJA PDRUČJA SIGA - KAZUK

OPIS PODRUČJA

"Siga - Kazuk" je KLIKNI Područje Siga Kazuk deo nekadašnjeg Monoštorskog rita odnosno inundacionog (povremeno plavnog) prostora reke Dunav na kojem je, u velikoj meri, sačuvan ritski karakter sa specifičnim vodnim režimom odnosno ekološkim uslovima. Deo je specijalnog rezervata prirode "Gornje Podunavlje". Priroda je na ovom području zadržala svoju izvornost, bogatstvo, raznovrsnost i autohtonost. Naročito je karakteristično bogatstvo ptica vodenih staništa. Prostire se između nasipa prve odbrambene linije i kanala DTD Prigrevica - Bezdan na površini od oko 5300 ha.

Nakon izgradnje nasipa prve odbrambene linije duž obale reke Dunav i kanala DTD po obodu inundacione ravni došlo je do ozbiljnih promena u vodnom režimu površinskih i podzemnih voda. Sprečena su redovna prirodna plavljenja kao i slobodan tok površinskih voda po području što je dovelo do postepenog nestajanja dominantnih vodenih površina i pojačanog procesa zabarivanja.

Pavkova bara
Iskop kanala bara Mialjica - Pavkova bara

AKTIVNOSTI

Početkom devedesetih godina započeti su prvi obimniji radovi na uspostavljanju dirigovanog vodnog režima koji bi trebalo da obezbedi uslove što sličnije prirodnim, čime bi se očuvale neprocenjive vrednosti rita kao retkog i vrednog ekosistema.

Program za revitalizaciju celokupnog područja "Siga - Kazuk" je zamišljen tako da se vrši kontrolisano fazno upuštanje vode tokom viših dunavskih vodostaja, cirkulaciju vode po području i njegovo dirigovano plavljenje i kasnije odvođenje tih voda u prijemnike kada za njima prestane potreba.

Ovakav režim površinskih voda ima pozitivan uticaj i na režim podzemnih voda.

VDP "Zapadna Bačka" je učestvovala u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Republike Srbije u izradi dokumentacije revitalizacije područja "Siga - Kazuk". Projekat magistralnog dovodno-odvodnog kanala "Jug" kao i dokumentacija koja se odnosi na rešenje povezivanja najznačajnijih depresija, bara i bivših meandara sa tim kanalom uradila je naša ekipa inženjera hidrotehničara.

U pripremama smo da započnemo sa izradom projekta hidrotehničkog rešenja izmene vodnog režima i na severnim delovima zaštićenog prirodnog dobra "Siga - Kazuk", opet u tesnoj saradnji sa republičkim Zavodom za zaštitu prirode.

Na prostorima ovog zaštićenog prirodnog dobra već duže vreme smo prisutni i kao konsultantska kuća; pomagali smo kod izrade projektnih zadataka, izbora hidrotehničkih rešenja, trasa kanala ili tipova regulacionih i prelaznih objekata odnosno u traženju optimalnih rešenja koja su trebala da pomire zahtevano i moguće u vezi sa izmenom vodnog režima kao i u donošenju niza drugih odluka Upravljača prirodnim dobrom iz oblasti vodoprivredne problematike.

Sem izrade tehničke dokumentacije i konsaltinga naše Preduzeće je bilo izvođač i većine građevinskih radova. Iskope kanala, prelazne objekte preko kanala za potrebe kretanja vozila Upravljača zaštićenog prirodnog dobra i ustave za regulisanje toka vode na području izgradilo je naše Preduzeće po sopstvenoj tehnologiji.

Kanal Jug
Kanal Crna bara - Vajis
OPIS DO SADA IZVEDENIH RADOVA

Do danas je u sklopu tog programa izgrađena upusno-ispusna ustava "Staro selo" KLIKNI Staro selo na dunavskom nasipu kapaciteta 16 m3/s, iskopan je kompletan južni dovodno-odvodni magistralni kanal za dovođenje (i odvođenje vode) na prostranstva "Siga - Kazuk" - jug u dužini od oko 3,5 km i separaciona ustava na početku tog kanala.

Da bi se obezbedila cirkulacija upuštenih voda tokom faze "plavljenja" područja odnosno faze "odvodnjavanja", tokom 2003. godine iskopano je ili izmuljeno preko 2 km kanala gabarita prilagođenih prirodnim uslovima u okruženju. Kanali su trasirani tako da se najznačajnije depresije, bare ili korita bivših dunavskih rukavaca (Stari dunavac, Kazučki dunavac, Široki rit, Crna bara, Bebina, Ciganska, Duga bara itd.) povežu sa magistralnim dovodno-odvodnim kanalom.

Od oko 3.500 ha koliko iznosi ukupna površina "Siga - Kazuk" - jug, depresije i uopšte površine sa kotama terena nižim od 83.00 mnJm na kojima je preduzetim radovima rešeno i odvodnjavanje pokrivaju oko 600 ha.

Radi zaokruživanja rešenja problema slobodnog cirkulisanja vode tokom obe faze "plavljenja" odnosno "odvodnjavanja" područja "Siga - Kazuk" - jug izgrađeno je četrnaest uglavnom tipskih, cevastih propusta od kojih su sedam sa ustavama za regulisanje toka vode u kanalima.

Kanal kod Velikog foka
Kanal sa cevastim propustom Vajis fok