ADRESE

Upravna zgrada
Direktor, privredno-računska služba, služba za pravne, kadrovske i op
šte poslove, projektni biro - služba razvoja:
25.000 Sombor, Vojvođanska 19

Operativa
Radna jedinica za odvodnjavanje i odbranu od poplava, radna jedinica za izvođenje radova:
25.000 Sombor, Apatinski put b.b.

TELEFONI

Upravna zgrada
Centrala: 025/436-699
Telefaks: 025/22-734
Služba razvoja: 025/430-460, telefaks: 025/430-463
Referent za za
štitu na radu i zaštitu od požara: 025/430-461
Knjigovodstvo: 025/430-462

Operativa
025/425-855, 425-878, 425-951

PODACI

Matični broj firme: 08041164
Šifra osnovne delatnosti: 4291

PIB: 100613161
Tekući računi:
160-46517-11 Banca Intesa a.d. Beograd

105-85223-52 AIK Banka a.d. Niš
355-1054366-06 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad