NIVOI PODZEMNIH VODA

Na području u nadležnosti VDP "Zapadna Bačka" postoji razvijena mreža osmatračkih piezometara (oko 50 komada) na kojima se redovno prati i beleži stanje podzemnih voda. Podaci se skupljaju i obrađuju u našim službama i služe kao polazne osnove (podloge) za kvalitetno sagledavanje hidrološke situacije a u novije vreme i za izradu razvojnih programa.

Raspored bunara datira od vremena kada je mreža rađena (1951.g. i nadalje) a raspoređivani su pravilno na teritoriji radi što boljeg praćenja nivoa prve izdani, te su stoga pojedini bunari locirani uz naselja ili u samom naseljenom mestu.

Na ovom mestu možete videti graficki prikaz kretanja nivoa prve izdani za četiri redovno osmatrana bunara (125, 167, 213 i 261) na teritoriji u nadležnosti VDP "Zapadna Bačka". Dijagrami su rađeni na osnovu podataka koji daju kompletnu sliku režima podzemnih voda u predmetnim bunarima u pogledu položaja i promena nivoa.

Radi lakše orijentacije na karti data je opisna lokacija predmetnih bunara:
Bunar 125 se nalazi kod naselja Bilić severno od Sombora.
Bunar 167 se nalazi na istočnoj periferiji grada Sombora.
Bunar 213 se nalazi jugoistočno od Sombora, na severnoj periferiji naselja Stapar.
Bunar 261 se nalazi južno od Apatina u blizini crpne stanice "Keverča".
KLIKNI Mreža bunara i kišomera na meliratiovnom području VDP "Zapadna Bačka"

Osnovne karakteristike bunara, pripadnost slivovima, geomorfološkim jedinicama i tipovima zemljišta date su u sledećoj tabeli:

Sliv
Severna
Mostonga
Severna
Jegrička
Duboki
Jendek
Br.
bunara

125

167
213
261
Godina
izgradnje
1951
1951
1951
1951
Vrsta
bunara
kopani
kopani
kopani
kopani
Kota
terena
87.54
87.35
86.56
82.87
Dubina
4.90
5.25
5.50
3.90
Geomorfološka
jedinica
lesna terasa
lesna terasa
lesna terasa
inundaciona
ravan
Tip zemljišta
prelaz imeđu solončaka i livadske
crnice karbonantne
livadska crnica karbonantna
livadska crnica karbonantna
aluvijalno zabareno zemljište
 

Grafički prikaz kretanja nivoa prve izdani u protekloj i tekućoj hidroliškoj godini
KLIKNI dijagram protekle i tekuće hidrološke godine

Podaci se ažuriraju na mesečnom nivou.