RIBNJACI

Činjenice koje su u afirmativnom smislu poslužile kao osnov izgradnji ribnjaka na lokacijama koje su povoljne za te namene su da postoji povećana potražnja za konzumnom ribom, istovremena dugogodišnja deficitarnost na tržištu i sve veća perspektiva za izvoz proizvedene ribe. Proizvodnju slatkovodne ribe moguće je organizovati kao intenzivnu, ekonomičnu i ekološki orijentisanu. Visok kvalitet proizvedene ribe delimično je posledica intenzivnog selekcionarskog rada na stalnom poboljšanju osobina populacije gajenih riba. Na kvalitet i kvantitet proizvodnje povoljan uticaj ima zaslanjeno zemljište na kome se ribnjaci po pravilu grade, kvalitet vode kojom se ribnjci snabdevaju kao i tehnologija u ishrani riba koja se oslanja na prirodne procese koji se događaju u vodi (proizvodnja bio-planktona) i u blizini ribnjaka (proizvodnja žitarica i leguminoza na okolnim terenima, bez primene pesticida).

Ribnjaci se po pravilu projektuju i grade za intenzivnu proizvodnju i zaokružen proces proizvodnje od proizvodnje riblje mlađi do komercijalnog proizvoda.

Značajan element je da se u ekonomskom smislu povećava realna vrednost zemlje na kojoj se ribnjak gradi budući da su površine najčešće obrasle trskom, livadskim i korovskim biljem, tako da se u poljoprivrednom smislu najčešće mogu smatrati jalovim, samim tim neuređenim i nevalorizovanim.

Ribnjak se sastoji od jezera različitih veličina u koje se ubacuje nasad konzumne ribe ili riblje mlađi. Jezera se formiraju izgradnjom obodnih nasipa koji su izgradeni od materijala dobijenog iskopom ribnjačkih kaseta. Zemljani materijal od koga se nasipi izvode su slatinasti, tj. slabo vodopropusni. KLIKNI Primer punosistemskog ribnjaka.

Osnovno punjenje ribnjaka vodom se najčešće vrši iz bunara, mada ponekad postoji tehnička mogućnost i gravitacionog upuštanja ili prepumpavanja određenih količina vode iz obližnjih vodotoka ili kanala. Ovaj način punjenja zavisi od količine i raspoloživog kvaliteta vode u vodotoku. Dinamiku i način snabdevanja vode pojedinih delova ribnjaka diktira tehnološko rešenje ribnjaka. Voda se od bunara do svakog jezera transportuje cevovodima koji su ukopani u nasip.

Kada dođe vreme izlova voda se iz jezera ispušta u tzv. izlovni kanal koji transportuje ribu do izlovnog mesta gde se vrši izlov na savremen način, sa jednog mesta. Višak vode moguće je ispuštati u meliorativni kanal u blizini ili prepumpavati u drugo jezero koje prema tehnološkoj šemi proizvodnje može da prihvati ovu vodu.

Vodoprivredno preduzeće "Zapadna Bačka" bavi se inžinjeringom, projektovanjem ribnjaka i izvođenjem zemljanih i građevinskih radova.

U prethodnom periodu preduzeće je projektovalo i/ili izvodilo radove na sledećim ribnjacima:
"Poćaska" KLIKNI Poćaska i "Kraklja" Bački Monoštor, "Somborski ribnjak", ribnjak "Kolut", ribnjak "Kljajićevo", ribnjak "Alov" KLIKNI Alov 1 Sombor, ribnjak "Milovanović" Kljajićevo, ribnjak "Gornji pašnjak" Bezdan i drugi.

Alov 2