VODOPRIVREDNI SISTEMI

Meliorativno područje koje pokrivaju sistemi za odvodnjavanje (čiji pogon vrši i održava VDP "Zapadna Bačka" iz Sombora) zahvata površine grada Sombora, opštine Apatin, deo opština Kula i Odžaci KLIKNI Političke opstine VDP ZB sa površinom od 167.903 hektara, uglavnom obradivih poljoprivrednih površina, na kojoj se nalazi više naselja sa oko 200.000 stanovnika. Ove sisteme čini veoma razgranata kanalska mreža i mnogi vodoprivredni objekti na njoj. Inače izgradnja ovih sistema omogućila je naseljavanje do tada neprohodnih i za opstanak nepovoljnih terena koje je praktično otela od prirode. Funkcionisanje ovih sistema danas obezbeđuje uslove za život i privređivanje na području sa aspekta vodoprivrede tj. sprečava plavljenje od unutrašnjih voda i kontroliše vodni režim.

Inače odvodnjavaju se samo viškovi voda (koji ne poniru već direktno zabaruju zemljište i čine štetu na poljoprivrednim površinama), prikupljaju se i odvode sa područja sistemom kanala za odvodnjavanje KLIKNI Kanalska mreza VDP ZB čija ukupna dužina na području iznosi oko 1 520 kilometara, a što čini prosečnu kanalisanost (odnos dužine kanalske mreže i površine područja) od 9.05m/ha.

Meliorativno područje sastoji se od 25 slivova (sliv je površina sa koje se putem kanalske mreže sva voda prikuplja na jedno mesto) od kojih je najveći sistem za odvodnjavanje "Severna Mostonga" sa površinom odvodnjavanja od 54.568 hektara, a najmanji sistem je "Bezdan-Bački Monoštor" od 1.150 hektara. Meliorativni kanali se održavaju u skladu sa raspoloživim sredstvima, po utvrđenim prioritetima i iskazanim potrebama. Održavanje kanala, tj. izmuljenja vrši građevinska mehanizacija našeg preduzeća. KLIKNI Foto galerija građevinska mehanizacija

Samo područje sastoji se od tri terase, tj. stepenasta platoa sa jasno izraženim granicama i sa generalnim padom prema reci Dunav u pravcu severozapad-jugoistok, sa nadmorskim visinama od 110 m.n.J.m. na visoravni Telečke, oko 87 m.n.J.m. na Somborskoj terasi do 80 m.n.J.m. u priobalju Dunava (u ritovima).

Na mestima gde je nemoguće da se prikupljena voda slobodnim padom uliva u recipijent (recipijent može biti prirodni vodotok npr. Dunav ili neki veštački izgrađen kanal) koriste se crpne stanice koje vodu prepumpavaju preko neke veštačke prepreke (nasip odbrambene linije) i/ili na višu kotu. Na području je aktivno sedam crpnih stanica, ukupnog kapaciteta 12.75 m3/s. Ukupni maksimalni kapacitet odvodnjavanja i preko gravitacionih objekata je 67.18 m3/s. KLIKNI Crpne stanice

Pojedini od navedenih objekata, uprkos činjenici da su izgrađeni krajem XIX ili početkom XX veka, se i dalje nalaze u besprekornom stanju. KLIKNI Mašinska zgrada Bezdan stara. Mašinska zgrada Kenđija. Obrtno kolo Bezdan

Na kanalskoj mreži na mestima ukrštanja sa putevima nalazi se 1002 cevasta propusta različitih prečnika, konstrukcije i starosti, 267 mostova različitih raspona kao i 46 većih objekata (sifoni, ustave, kaskade i ulivne građevine). Ovi objekti se održavaju u skladu sa raspoloživim sredstvima, po utvrđenim prioritetima i iskazanim potrebama.

ČIME RASPOLAŽEMO?