Preduzeće je izradilo projektno-tehničku dokumentaciju za nekolicinu sistema koji za sada nisu izgrađeni. U slučaju izgradnje ovih sistema i aktiviranjem već izvedenih koji se ne koriste, pod režimom navodnjavanja bi se "našlo" oko 9 000 hektara, što predstavlja tek oko 5% bruto površine u nadležnosti našeg preduzeća.

I pored nepovoljne situacije koja trenutno vlada po pitanju stepena izgrađenosti i korišćenja već izgrađenih zalivnih sistema, uz ponešto optimizma može se očekivati da će se u dogledno vreme sistemskim rešavanjem (prvenstveno na nivou države, tj. nadležnih ministarstava) stvari početi pomerati ka napred. Preduslovi za razvoj navodnjavanja svakako postoje; potrebno je stvaranje uslova u kojima bi poljoprivredni proizvođači videli šansu i interes za ulaganje u izgradnju zalivnih sistema, bez obzira na njihovu veličinu.

Red
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Naziv zalivnog sistema
"Doroslovo"
"Kapela"
"Popovac sever"
"Šušnjar"
"Tatoš"
"Kučka"
"Riđica"
"Prigrevica"
"Kenđija sever "
"Bački Brestovac"
"Istočna Gradina - Kula"
Površina predviđena za
zalivanje (ha), kultura
168 oranica
220 oranica
114 oranica
170 oranica
332+96+150 oranica
102 oranica
64 voćnjaka
777 (105 ha izgrađ,) oran.
45 oranica
400 (210 ha izgrađ,) oran.
416 oranica


Približna lokacija
sistema

2 km severozapadno od Doroslova
2 km istočno od Svilojeva
2 km jugoistočno od Svilojeva
2,5 km jugoistočno od Bezdana
500 m istočno od Stapara
2,5 km severozapadno od Apatina
5 km severno od Riđice
2 km istočno od Prigrevice
5 km severozapadno od Bezdana
3 km severoistočno od B. Brestovca
4 km severo od Žarkovca
Isnvestitor u vreme izrade projektne dokumentacije
PK "Sombor",
ZZ "Doroslovo"
ZZ "Svilojevo"
PPP "Agrosonta"
PK "Sombor",
DPP "Bezdan"
PP "Prva vojvođanska",
DPP "Stapar"
AIK "Apatin",
PIK "Prvi maj",
"Jedinstvo" Apatin
PK "Sombor",
PP "Riđica"
PIK "Prigrevica"
PK "Sombor",
DPP "Bezdan"
DPP "Vojvodina"
PK "Sombor",
Zalivne mašine
2* centar pivot
4* kišna krila
(BK 10, BK 11)
1* centar pivot
2* linear
Linear + 2* centar pivot + po izboru privatnika
2* kišna krila
"kap po kap"
6* rendžer
1* centar pivot
2* dvostrani rendžer
5* centar pivot
nazad